انعکاس مطالبي پيرامون زيست شناسي سال اول دبيرستان
 1. سوالات زیست اول
 2. مهمترين محصول فتوسنتز ......................... مي باشد
 3. هر کروموزوم از دو ................. ساخته شده است که در محلي بنام ................... به هم متصل هستند.
 4. هر يک از اندامهاي زير در سلول چه نقشي رابر عهده دارند؟

الف- ميتوکندري                     ب- واکوئل

 1. پژوهشهاي علوم زيستي پايه اي به چه منظور انجام مي شود؟ مثال بزنيد؟
 2. الف) واحد سازنده تري گليسيريد را نام ببريد.

ب) اين ترکيب جزو کدام گروه از مواد آلي مي باشد؟

 1. آميلوپلاست چيست؟
 2. الف) در ساختار هموگلوبين کدام عنصر وجو دارد؟

ب) نقش هموگلوبين در خون چيست؟

 1. هر يک از بيماريهاي زير در اثر کمبود کدام ويتامين در بدن بوجود مي آيد؟

الف) گرزوفتالمي                         ب) اسکوروي

 1. ترکيبات زير چه نقشي در مواد غذايي آماده ايفا مي کنند؟

الف) سيکلامات                          ب) گلوتامات مونوسديم     

 1. با توجه به نوع گروه خوني و اساس طبقه بندي آنها جدول زير را کامل کنيد.

گروه خوني

ماده روي گلبول قرمز

ماده موجوددر سرم

A

 

 

 1. غده ترشح کننده هورمون رشد را نام ببريد. اين هورمون بر کدام ناحيه تاثير خواهد گذاشت؟
 2. رشته مکمل رشته زير را رسم کنيد.

T    

C 

T 

A 

  

 

 

 

 

 

 1. در تهيه کود گياهي بايد به مجموعه درون جعبه، آهک اضافه کرد. چرا؟
 2. عوامل محدود کننده يک اکوسيستم را نام ببريد.
 3. منابه طبيعي را تعريف کنيد. : يک مثال بزنيد.
 4. مهمترين ويژگي ويروسها را بنويسيد.(2 مورد)
 5. هر يک از ويروسهاي زير به کدام ناحيه از بدن آسيب وارد مي کنند؟

الف ) ويروس ايدز                 ب) هپاتيت

 1. باکتريها ساپروفيت چگونه زندگي مي کنند؟
 2. هر يک از گلبولهاي سفيد چگونه از بدن دفاع مي کنند؟

الف ) لنفوسيت                   ب) فاگوسيت

 1. واحدهاي سازنده ملکول DNA را نام ببريد. اجزا اين واحد را نام ببريد.
 2. کلي ترين زنجيره غذايي چند حلقه مي باشد. اجزاي اين زنجيره غذايي را معرفي کنيد.
 3. در يک زنجيره غذايي ي مقدار انرژي چگونه تغيير مي يابد ؟ توضيح دهيد.
 4. الف) تنفس بي هوازي را تعريف کنيد.

ب) چه ماده اي ضمن اين تنفس ساخته مي شود؟

 1.  الف ) کلمه مناسب را جايگزين کنيد. .....................               توالي                جايگزيني

ب) مراحل توالي را نام ببريد.

 1. الف) در برابر حمله ويروسها چه ماده اي ساخته خواهد شد: نام آن را بنويسيد.

ب) جنس اين ماده از چيست؟

ج) اين ماده در کجا ساخته مي شود؟ کار آن در بدن چيست؟

 1. باکتري چه هنگام هاگ سازي مي کند؟ نام باکتري که هاگ سازي مي کند را بنويسيد.
 2. ويژگي تقسيم ميوز را شرح دهيد.
 3. الف ) باکتريهاي موجود در چرخه نيتروژن را نام ببريد.

ب) اين باکتريها چه فعاليتي در چرخه نيتروژن انجام مي دهند ؟

 

فاطمه علي اكبري كلاس۱۰۴

+ نوشته شده در  پنجم خرداد ۱۳۸۷ساعت 10:43  توسط گروه زیست آموزشگاه شاهد نصرت - سمرقندیان  | 

 گروه های خونی.

بیان آنتی ژنهای گروههای خونی تحت کنترل ژنهای خاصی است و توارث آنها از قوانین ساده مندل تبعیت می‌کند. برای هر سیستم گروه خونی ، تعداد متغیری از آللهای مختلف وجود دارد. آللها به نوبه خود تعداد متغیری از آنتی ژنهای غشایی گلبول قرمز را کنترل می‌نمایند. حیوانات سالم علاوه بر داشتن آنتی ژنهای گروههای خونی بر سطح خود ممکن است واجد آنتی بادیهای سرمی بر علیه آنتی ژنهای گروه خونی که خود فاقد آنها نیز هستند، ‌باشند. مثلا افرادی که گروه خونی آنها فاقد آنتی ژن A است، در سرم خود آنتی بادی بر ضد آنتی ژن A دارند. تصور می‌شود این آنتی بادیهای طبیعی حاصل برخورد با گلبولهای قرمز گروه A نبوده بلکه متعاقب تماس با آنتی ژنهای مشابهی هستند که در طبیعت به وفور یافت می‌شوند.

انتقال خون

گلبولهای قرمز را می‌توان به سهولت از حیوانی به حیوان دیگر انتقال داد. اگر گلبولهای قرمز فرد دهنده ، آنتی ژنهای مشابه با گلبولهای قرمز گیرنده داشته باشند، پاسخ ایمنی در حیوان گیرنده گلبول ایجاد نمی‌شود. اما اگر گیرنده آنتی بادیهایی بر علیه آنتی ژنهای گلبول قرمز دهنده داشته باشد، در آن صورت گلبولهای دهنده در معرض خطر تهاجم سریع قرار خواهند گرفت. زمانی که این آنتی بادیها به آنتی ژنهای موجود در سطح گلبولهای قرمز بیگانه متصل گردند، ممکن است سبب همولیز و فاگوسیتوز این سلولها شوند. در صورت فقدان آنتی بادیهای طبیعی ، گلبولهای قرمز تزریق شده موجب برانگیخته شدن پاسخ ایمنی در فرد دریافت کننده خون می‌شوند. سپس گلبولهای تزریق‌شده مدتی در خون گردش می‌کنند.

دومین انتقال خون با این گلبولها یا گلبولهای شبیه به گلبولهای قبلی باعث تخریب سریع این گلبولها می‌گردد که منجر به بروز واکنشهای پاتولوژیک شدید می‌گردد. علایم این روند تخریبی ناشی از همولیز گسترده داخل عروقی است. این علایم عبارتند از : لرزش بدن ، فلج و تشنج و انعقاد داخل عروقی ، تب و پیدایش هموگلوبین در ادرار. درمان واکنشهای انتقال ناشی از چنین انتقال خونی شامل متوقف کردن انتقال خون و زیاد کردن حجم ادرار بوسیله یک دیورتیک می‌باشد، چرا که تجمع هموگلوبین در کلیه ممکن است موجب تخریب توبولهای کلیه شود. بهبود وضعیت فرد به دنبال حذف همه گلبولهای قرمز بیگانه حاصل می‌گردد.

انواع گروههای خونی(سیستم ABO )

در سال 1901 میلادی کارل لاند اشتاینر ، ایمونولوژیست آلمانی برای نخستین بار ، وجود آنتی ژنهای گروه خونی بر روی گلبولهای قرمز و نیز آنتی بادیهایی بر علیه همان آنتی ژنها را در سرم انسان ثابت نمود. لاند شتاینر ، ابتدا گلبولهای قرمز را از سرم جدا کرد و سپس به مطالعه نتایج حاصل از مخلوط کردن سرم و گلبولهای قرمز افراد مختلف پرداخت. وی دریافت که سرم بعضی از افراد قادر به آگلوتینه کردن گلبولهای قرمز برخی دیگر از افراد می‌باشد، اما بر روی گلبولهای قرمز همه افراد موثر نیست. در تجزیه و تحلیل نتایج ، او فهمید که می‌توان افراد را از نظر گروههای خونی به گروههایی تقسیم نمود:

گروه خونی A : آنتی ژن نوع A را سطح گلبول قرمز خود دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور B ضد آنتی ژن B را دارا هستند.

گروه خونی B : آنتی ژن نوع B را در سطح گلبو لهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور A ضد آنتی ژن A را دارند.

گروه خونی AB : آنتی ژن نوع A و B را در سطح گلبولهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز هیچ یک از آنتی کورها را ندارند.

گروه خونی O : هیچ یک از آنتی ژنها را در سطح گلبولهای قرمز خود ندارند ولی هر دو آنتی کور را دارا هستند.

 

آنتی بادی موجود در سرم

فنوتیپ

ژنوتیپ

AA,OA

A

anti-B

BB,OB

B

anti-A

 

AB

AB

oo

o

anti-A,anti-B

نحوه تعیین گروه خونی

برای پی بردن به گروه خونی هر کس ، مقداری از خون را با آنتی کورهای معین شده A یا B مخلوط می‌کنیم. از تولید یا عدم تولید رسوب که در اثر به هم چسبیدن گلبولهای قرمز ایجاد می‌شود می‌توان گروه خونی شخصی را معین کرد. اگر بخواهیم به فردی از گروه خونی B خون تزریق کنیم، چون پلاسمای خون او آنتی کور A را دارد نمی‌توان خونی را که دارای آنتی ژن A باشد به او داد. این آنتی ژن در گروه های A و AB یافت می‌شود پس او نمی‌تواند از این گروهها ، خون دریافت کند.

رسوب خونی

·         گروه خونی A : با آنتی کور B رسوب نمی‌دهد ولی با آنتی کور A رسوب می‌دهد.

·         گروه خونی B : با آنتی کور B رسوب می‌دهد ولی با آنتی کور A رسوب نمی‌دهد.

·         گروه خونی AB : با هر دو آنتی A و B رسوب می‌دهد.

·         گروه خونی O : با هیچ یک از آنتی کورهای A و B رسوب نمی‌دهد.

درصد گروههای خونی در مردم

در میان جمعیت مردم در حدود 42 درصد گروه خونی A حدود 9 درصد گروه خونی AB و 42 درصد گروه خونی O را دارا هستند. با این وجود لازم به ذکر است که یک آنتی ژن گروه خونی هیچگاه نمی‌تواند به همراه آنتی بادی ضد خود در بدن یک فرد وجود داشته باشد. زیرا در آن صورت وقوع همولیز ، گردش خون را مختل نموده و گلبولهای فرد تخریب می‌شود. گروههای خونی O ، AB ، B ، A نمایانگر فتوتیپ گلبولهای قرمز یک فرد است که مطابق با یک سیستم ساده که متشکل از سه ژن آللی A ، B ، O می‌باشد، به ارث می‌رسند.

 

سیستم

تقریبا 75% از انسانها مواد آنتی‌ژن A و B را نه تنها در سطح غشای سلولی بلکه به صورت آزاد در ترشحات مختلف نظیر سرم ، ادرار ، بزاق دارا می‌باشند. مواد آنتی ژن گروه خونی در سطح غشای سلولی به مولکولهایی از جنس گلیکوپروتئین متصلند. این صفت بوسیله یک ژن به نام Se= Secretor کنترل می‌گردد. عمل ژن se در صورتی که وجود داشته باشد کنترل اتصال ساده آنتی ژنی به مولکولهای گلیکو‌پروتئینی است. در افراد هموزیگوت مغلوب اتصال مواد آنتی ژنی به مولکولهای گلیکو‌پروتئین تحت کنترل نبوده ، در نتیجه آنتی ژنهای A و B اجازه حضور در مایعات بدن را نمی‌یابند.

فريده قائمي منش  كلاس ۱۰۴

+ نوشته شده در  سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 0:23  توسط گروه زیست آموزشگاه شاهد نصرت - سمرقندیان  | 

كلسترول / تري گليسيريد / عوامل موثر دركاهش و افزايش چربي خون 

از: عليرضا خسروي
"كلسترول" واژه‌اي است كه براي اغلب انسان‌ها به خصوص براي افرادي كه در ميانسالي و بالاتر به سر مي‌برند، مهم است زيرا وجود مقادير بيش از حد آن در خون سلامتي را تهديد مي‌كند.

اغلب افراد مي‌خواهند بدانند چه عوامل و چه نوع رژيم غذايي بر كاهش ياافزايش ميزان چربي خون موثر است و آيا روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان نيز بر كاهش چربي خون تاثير دارد يا خير؟
اين سووال را از يك كارشناس تغذيه و يكي از پزشكان قلب و عروق و يكي از كارشناسان بهداشت عمومي دانشگاه تهران پرسيديم.

خانم دكتر"فهيمه صبور" متخصص قلب و عروق نيز ضمن تشريح اهميت كلسترول وتري گليسيريد، گفت كه باروزه گرفتن ميزان كلسترول به خصوص تري گليسيريد كاهش مي‌يابد، مشروط به اينكه روزه دار بعد از افطار از غذاهاي ساده استفاده كند.

وي مي‌گويد كسي كه چربي خون بالايي دارد، اگر بعداز افطار همان غذاهاي چرب معمول را بخورد، روزه در كاهش چربي خون او اثري ندارد.

اين متخصص قلب و عروق مي‌گويد تغذيه و رژيم غذايي حداكثر ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬ درصد كلسترول را كاهش مي‌دهد اما تاثير رژيم غذايي روي كاهش تري گليسيريد بسيار بيشتر است.

كلسترول، ماده‌اي مومي و چرب-مانند است كه در تمام سلول‌هاي بدن يافت مي‌شود. بدن انسان كلسترول خود را در كبد مي‌سازد و براي ادامه حيات هم به آن نياز دارد.

وظيفه كلسترول،توليد هورمون ها، ويتامين ‪ D‬و اسيدهاي صفراوي است و به هضم غذا كمك مي‌كند.

كلسترول به صورت واحدهاي كوچكي به نام"ليپوپروتئين" كه مركب از چربي و پروتئين هستند، در رگ‌هاي خوني حمل مي‌شوند كه دو نوع مهم آن ‪ LDL‬و‪HDL‬ است.

مقدار بالاي ليپوپروتئين داراي تراكم پايين يا ‪ LDL‬كه به كلسترول بد معروف است، موجب تجمع كلسترول در سرخرگ‌ها شده و در نتيجه احتمال ابتلا به بيماري قلبي را افزايش مي‌دهد.

ليپوپروتئين داراي تراكم بالا يا ‪ ، HDL‬به انتقال كلسترول به خصوص ‪ LDL‬به خارج از خون و كبد كمك مي‌كند، كبد هم كلسترول را از بدن خارج مي‌كند.

‪ HDL‬يا"كلسترول خوب" از تجمع كلسترول در سرخرگ‌ها پيشگيري مي‌كند و حتي كلسترول اضافي را از ديواره سرخرگ‌ها بر مي‌دارد و به همين دليل بالا بودن مقدار آن احتمال ابتلا به بيماري قلبي را كاهش مي‌دهد.


*** كلسترول بالاي خون چه مشكلاتي ايجاد مي‌كند؟


دكتر صبور در پاسخ به اين سووال گفت : بالا بودن ميزان كلسترول در خون علامتي ايجاد نمي‌كند، به طوري كه اكثر افراد از سطح كلسترول خيلي بالاي خود آگاهي ندارند ولي بالا بودن آن مي‌تواند جدي و خطرناك باشد، زيرا كلسترول مي‌تواند در ديواره سرخرگ‌ها رسوب كند كه اين تجمع كلسترول، پلاك ناميده مي‌شود.

با گذشت زمان و باافزايش سن، پلاك باعث باريك شدن سرخرگ‌ها مي‌شود به طوري كه ديواره سرخرگ‌ها ، قابليت ارتجاعي خود را از دست داده و سخت مي‌شوند كه به اين شرايط "آترواسكلروز" و يا به تعبيري سختي رگها يا تصلب شرايين گويند و چنانچه اين روند تحت كنترل قرار نگيرد، بيماري عروق كرونر قلب به وجود خواهد آمد.

بيماري عروق كرونر قلب يا حمله قلبي وقتي رخ مي‌دهد كه يك يا چند رگ خوني قلب (سرخرگ‌هاي كرونر) به طور نسبي يا كامل مسدود شوند.

با كاهش يا قطع جريان خون، اكسيژن و مواد غذايي نمي‌توانند به قسمت- هاي دچار انسداد قلب برسند و درنتيجه ممكن است بخش‌هايي از عضله قلب دچار مرگ شوند كه اين امر به ضعيف تر شدن قلب منجر مي‌شود به طوري كه قلب قادر به پمپ كردن خون سرشار از مواد غذايي به بدن نخواهد بود.

اين متخصص قلب و عروق مي‌گويد در مواردي ممكن است دو سوم سرخرگ ها مسدود باشند و در شرايط عادي، فرد احساس ناراحتي نكند اما به هنگام استرس ياانجام حركات بدني و ورزش ، به دليل كاهش خونرساني، دچار درد يا فشار شود كه "آنژين" نام دارد.

تشكيل پلاك و مشكلات ناشي از آن ممكن است در سرخرگ بخش‌هاي ديگر بدن نيز اتفاق بيفتد.


*** چه عواملي باعث افزايش كلسترول خون مي‌شوند؟


اين سووال را از خانم "مريم فتحي" كارشناس بهداشت عمومي مركز بهداشت و درمان دانشگاه تهران كرديم كه وي دراين‌باره به نقل از منابع معتبر تحقيقاتي دنيا مي‌گويد:
عواملي كه موجب افزايش كلسترول خون مي‌شود دو دسته هستند: عوامل قابل كنترل و عوال غيرقابل كنترل.


** عوامل قابل كنترل: سه عامل مهم براي كنترل ميزان كلسترول عبارتند از: غذا، وزن بدن و فعاليت‌هاي بدني و به تعبيري ورزش.


* غذا:
غذاهاي حاوي چربي‌هاي اشباع شده كه در دماي اتاق جامد هستند كلسترول سرم و ‪ LDL‬را بيش از همه افزايش مي‌دهند كه بايد از مصرف آنها پرهيز كرد و به جاي آنها از روغن‌هايي كه در دماي اتاق مايع هستند استفاده كرد.

بسياري از روغن‌هاي مايع به خصوص در دماي بالا به سرعت فاسد مي‌شوند كه به همين دليل براي باثبات تر كردن اين روغن ها،آنها را "هيدروژنه" و به نوع جامد تبديل مي‌كنند.

اگر همه پيوندهاي روغن نباتي، هيدروژنه نباشند به اين محصول "نسبتا هيدروژنه" گويند كه در برخي موارد حاوي چربي‌هايي به نام"چربي‌ترانس" هستند.

تحقيقات نشان مي‌دهد كه اسيدهاي چرب ترانس به اندازه اسيدهاي چرب اشباع شده زيان آور بوده و با ايجاد بيماري‌هاي قلبي در ارتباط هستند.

مارگارين، بيسكويت‌هاي بي‌شكر (كراكرها) وكلوچه‌ها(نان شيريني‌ها) همگي داراي كره نباتي "نسبتا هيدروژنه" هستند.

اين كارشناس بهداشت مي‌گويد انجمن قلب آمريكا، مارگارين ، گوشت گاو و بره و انواع كلوچه‌ها و بيسكويت‌ها كه چهار نوع غذاي بسيار متداول در آن كشور هستند را منبع اسيدهاي چرب ترانس اعلام كرده است.

اسيدهاي چرب اشباع شده نيز در محصولات نباتي و به مقدار زياد در محصولات حيواني مانند گوشت قرمز، مرغ، شير و كره يافت مي‌شوند.


* وزن بدن:
اين كارشناس تغذيه مي‌گويد افزايش وزن بدن نيز باافزايش ‪ LDL‬و كاهش ‪ HDL‬همراه‌است.


* فعاليت بدني :
فعاليت بدني و ورزش منظم نيز از عوامل قابل كنترل كلسترول است كه موجب كاهش وزن و كاهش ‪ LDL‬شده و ‪ HDL‬يا كلسترول خوب را بالا مي‌برد.


** *عوامل غير قابل كنترل:


اين كارشناس بهداشت عمومي عوامل غير قابل كنترل در افزايش كلسترول را دو دسته ذكر مي‌كند و مي‌گويد يكي از اين عوامل وراثت است و ميزان كلسترول بالا در برخي افراد زمينه ارثي دارد و ديگري سن و جنس است.

دكتر صبورمتخصص قلب و عروق نيزاين موضوع را تاييد مي‌كند و مي‌گويد:
‪ LDL‬در زنان جوان پايين تر از مردان جوان است ولي با افزايش سن ميزان ‪LDL‬ در هر دو جنس بالا مي‌رود.

وي اضافه مي‌كند كه بعد از ‪ ۵۵‬سالگي، زنان سطح كلسترول بالاتري نسبت به مردان پيدا مي‌كنند.

به هرحال بهتر است اندازه‌گيري ميزان چربي خون از ‪ ۲۰‬سالگي آغاز شود و به توصيه اين متخصص قلب و عروق، هر فرد بالاي ‪ ۲۰‬سال، حداقل هر پنج سال يك بار يا در صورت نياز و تجويز پزشك، در فواصل كمتر مقدار كلسترول خود را اندازه‌گيري كند.

تري گليسيريدها:
اغلب چربي‌هاي موجود در غذاها و بدن، به شكل تري گليسيريد هستند، بالا بودن مقدار اين مواد عامل خطر جدي براي ايجاد بيماري قلبي محسوب مي‌شود.

دكتر صبور مي‌گويد كلسترول و تري گليسيريد هر دو منجر به مسدود شدن عروق خوني مي‌شوند.

تري گليسيريدها نوعي از چربي‌ها هستند كه بدن مي‌تواند آنها را از قند و كربوهيدارتهاي ديگر و يا با دريافت كالري بيش از حد، توليد كند.

بنابراين در صورت پرخوري حتي اگر به شكل خوردن مقادير بسيار زياد كربوهيدارتها باشد مثل خوردن قند و يا نان بسيار زياد، بدن مي‌تواند آنها را به تري گليسيريد تبديل كند.

بالا بودن تري گليسيريد در زنان به خصوص زنان ميانسال بيشتر از مردان پيش بيني‌كننده احتمال بروز بيماري قلبي است.

مقدار تري گليسيريد در صورت مصرف زياد الكل، استرس، برخي بيماري‌ها، مصرف برخي داروها و هورمونها و در بعضي ساعات روز نيز افزايش مي‌يابد.

خانم كاوه يي كارشناس موسسه تغذيه، سلامت و توسعه نيز ضمن تاييد مطالب ياد شده درباره اين سووال كه روزه داري چه مقدار در كاهش كلسترول و تري گليسيريد تاثير دارد به خبرنگار علمي ايرنا گفت كساني كه چربي خون بالايي دارند با روزه گرفتن ميزان چربي خونشان كاهش مي‌يابد.

وي گفت از آنجا كه بدن در اين ماه مواد غذايي كمتري دريافت مي‌كند طبيعتا منابع چربي خون فرد روزه‌دار كاهش مي‌يابد.

اما اين كارشناس نيز خاطرنشان كرد كه كاهش چربي خون به غذاي مصرفي روزه دار پس از افطار بستگي دارد.


فریده قائمی منش کلاس ۱۰۴ سرکار خانم سمر قندیان

+ نوشته شده در  سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 0:8  توسط گروه زیست آموزشگاه شاهد نصرت - سمرقندیان  | 

عسل معجزه علم تغذیه


عسل یکی از هدیه های ارزنده و پر ارزش طبیعت می باشد که در قرآن از آن به عنوان فیه شفا للناس ( شفای مردم در آن است ) یاد می کند.همچنین یک محصول غذایی مفید و یک اکسیر پر ارزش است که قرن ها پیش به عنوان عالی ترین و مقوی ترین غذا ها شناخته شده و به واسطه ویژگی های شفا بخش خود به عنوان دارو در درمان اکثر بیماری ها در بین تمام ملل کاربرد داشته است. این ماده شفا بخش مهمترین منبع مواد قندی شناخته شده، که ۱۵ نوع قند دارد و بسیاری از مواد مورد نیاز بدن را تامین میکند.

زنبور عسل از راسته نازک بالان (hymenpteran ) است . زنبور عسل قسمت های دهانی جونده و مکنده ، هر دو را داراست . دگردیسی آن کامل است و بطور دسته جمعی زندگی می کند و شامل سه دسته هستند.
1- ملکه (Queen ) که تخم می گذارد.
2- نرها (prones ) کارشان فقط بارورکردن ملکه های جدید است .
3- کارگرها (worker) که ماده عقیم هستند و اغلب متعددی دارند .
کندوی زنبور عسل یا به صورت جعبه های مکعبی به ابعاد 50 cm که کندوی modern می گویند و یا به صورت سبد که کندوی بومی می گویند .
زنبور عسل در قرآن
کلمه نحل در به معنی زنبور عسل در آیات 68 و 69 سوره نحل در جز 14 قرآن کریم آمده است . در تفسیر آیه 68 چنین آمده است ، پروردگارت به زنبور عسل وحی فرستاد ! در اینجا لحن قرآن به طرز شگفت انگیزی تغییر می یابد ، در عین ادامه دادن بحث ها در زمینه نعمت های مختلف الهی و بیان اسرار آفرینش در این سوره ، سخن از زنبور عسل و سپس خود عسل به میان می آورد . اما شکل یک ماموریت الهی و الهام مرموز که نام وحی بر آن گذارده شده است . نخست می گوید : "و پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد که خانه هایی از کوهها و درختان و داربست هایی که مردم می سازند انتخاب کن".
* نخستین ماموریت زنبوران در این آیه ماموریت خانه سازی ذکر شده است . و این شاید به خاطرآن است که مساله مناسب نخستین شرط زندگی است و به دنبال آن فعالیت های دیگر ، امکانپذیر است . 
در آیه 69 سوره "نحل " ، دومین ماموریت زنبور عسل شروع می شود ، چنانکه قرآن می فرماید :" ما به او الهام کردیم که سپس از تمام ثمرات تناول کن و راههایی که پروردگارت برای تو تعیین کرده ، به راحتی بپیما " . سرانجام ، آخرین مرحله ماموریت آنها بصورت یک نتیجه ، این چنین بیان می کند ، از درون زنبوران عسل ، نوشیدنی مخصوص خارج می شود که رنگ های مختلفی دارد . نهفته است ،جالب این که دانشمندان از طریق تجربه به این حقیقت رسیده اند که زنبوران به هنگام ساختن عسل آن چنان ماهرانه ، عمل می کنند که خواص درمانی و دارویی گیاهان کاملا محفوظ مانده و به عسل منتقل می شود . 
و در ماجرای برنامه زندگی زنبوران عسل و ارمغانی که آنها برای جهان انسانیت می آورند ، که هم غذاست و هم شفا و هم درس زندگی ، نشانه روشنی از عظمت و قدرت پروردگار است ، برای جمعیتی که می اندیشند.
خواص درمانی عسل
عسل نه تنها یک غذای کامل ، بلکه اکسیری پر ارزش است که سالهای سال به عنوان دارو برای درمان بیماری ها استفاده شده است و حاوی حداقل 80 ماده مفید برای انسان  است که از این لحاظ  هیچ ماده غذایی در جهان یارای رقابت با آن را ندارد .
در باب خواص درمانی عسل نکات بسیاری وجود دارد،از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1.عسل در جلوگیری از پوسیدگی دندان:
پوسیدگی دندان امریست شایع به خصوص در افرادی که از شیرینی های مصنوعی استفاده می کنند اما در تحقیقات دو تن از محققان به نام های وسبورن ونوزیسکین وست این نتیجه حاصل شد که افرادی که از عسل استفاده می کنند(روزانه 70 گرم)به پوسیدگی دندن مبتلا نشده اند.علاوه بر اینکه عسل قندی طبیعی ست،خاصیت ضد میکروبی آن نیز در پیشگیری از پوسیدگی مؤثر است وهمچنین در رشد استخوانها و درمان نرمی استخوان و تقویت لثه بسیار سودمند می باشد.اگر عسل با ذغال طبی مخلوط شود باعث سفیدی و براقی دندان ها می شود.
 2.عسل در طب کودکان:
مصرف عسل در کودکان میتواند باعث افزایش وزن آنها شده و حال عمومی کودک را بهبود بخشد،نیز نیاز کودک به ویتامین B6 را پاسخ می گوید.البته به علت احتمال ایجاد واکنش های حساسیتی استفاده از عسل برای کودکان تا زیر 2 سال ممنوع است.
3.عسل و بیماری های پوستی:
کاربرد عسل د رالتیام زخم ها به مصر قدیم برمی گردد . در گذشته درمان زخم های کهنه و چرکی با عسل متداول بوده است،هم اکنون نیز این ماده برای درمان زخم های پوستی مزمن کاربرد دارد، رشد میکروب ها را متوقف کرده و پوست و اعصاب را تغذیه می نماید.عسل برای درمان زخم سپتیک از ساولون بهتر عمل کرده و در درمان عفونت های پوستی بهبود سریع تری نسبت به پماد آمپی سیلین نشان داده است،عسل ضد کاندیدا و تریکوفیتون منتاگروفیتیس است و در درمان عفونت های پوستی ناشی از این دو بسیار مؤثر است.نیز این ماده به علت ساز و کار رطوبت گیری خود، موجب کاهش ادم زخم شده، در تسریع فرایند التیام مفید است. وجود ماده ی اینهیبین که خاصیت ضد باکتریایی دارد،احتمالا از طریق از بین بردن باکتری های زخم های بستر موجب تسریع التیام آنها می شود.
 4.عسل و بیماری های گوارشی:
عسل به علت داشتن بعضی آنزیم ها به هضم غذ کمک میکند، مثل: لیپازٍ، آمیلاز، ساکاراز و... عسل از شدت هیپر اسیدیته ی معده می کاهد و می تواند در افراد مبتلا به ترش کردن یا رفلاکس مؤثر باشد،برای زخم معده و التهاب آن نیز مفید است. از سایر مصارف درمانی عسل می توان به اثرات کمک درمانی در بیماری سل، التهاب ریه، آسم و ذات الریه اشاره کرد، همچنین میتوان از اثرات کمکی آن در انواع زخم و التهاب های قرینه و سوزشهای چشم نام برد. عسل در درمان بیماری های زنان و زایمان، بیماریهای قلبی، بیماریهای کلیوی و بیماریهای اعصاب نقش به سزایی داشته است، نیز در درمان بیماریهای خونی مفید بوده، گلبولهای قرمز و هموگلوبین را افزایش میدهد و خاصیت ضد خون ریزی دارد، از این رو میتواند نقص ویتامین ک بدن را جبران کند.
عسل تاثیر بسیار مهمی روی عضلات قلب و تحریک و تقویت آن دارد و فشار خون را تنظیم و از سکته قلبی جلوگیری می کند . ابوعلی سینا درباره خواص عسل در کتاب معروف " قانون در طب " می نویسد : " عسل دستگاههای درونی بدن را تقویت ، نیرو را زیاد و اشتها را باز می کند . عسل جوانی را جاودان و حافظه را نیرو می بخشد . عسل در محو زخم های چرکین و ریشه دار موثر است و به درمان آنها کمک می کند ، تاریکی دید را می زداید و بهترین درمان عفونت های لثه است . همچنین دردهای شکم ،  سرفه ، مارگزیدگی ، اختلالات تنفسی و دردهای مفصلی را تسکین می دهد ." صحبت از اثرات درمانی عسل مجال بیشتری لازم دارد ما در اینجا به بعضی اثرات آن اشاره کردیم.
عسل درمانی :
خواص اثبات شده دارویی عسل در علم پزشکی به شرح زیر است :
1- خواص ضد باکتریایی و آنتی بیوتیکی و همچنین خاصیت ضدالتهابی عسل .
2- گلوکز و فروکتوز عسل سریعا جذب شده و به انرژی تبدیل می شوند .
3- اعمال کبد را فعال کرده و در دفع سموم (دتوکسکشین ) از کبد موثر است.
4- حرکات و ترشحات روده را بهبود می بخشد .
عسل دارای یک اثر ملین بوده و ترشحات روده ها را تحریک می کند . فشار اسمزی بالا ، وجود ترکیبات معطر و استیل کولین باعث بروز این اثرات می شود .

سایر خواص مفید عسل طبیعی

 عسل  و حافظه : از نظر علمی صمغ موجود در عسل نمی گذارد جدار عروق را نرم نگه می دارد و در نتیجه موادغذایی بهتر به مغز و اعصاب می رسد و مطالب بهتر در حافظه می ماند و کمتر به دست فراموشی سپرده می شود . از طرفی ویتامین D موجود در عسل اعمال بین کلسیم و فسفر را تنظیم می کند ، و در نتیجه اعصاب کار خود را خوب انجام می دهند .

عسل و انرژِی : عسل به علت داشتن گلوکز و فروکتوز باعث تولید انرژی سریع (سوختن گلوکز ) و طولانی (سوختن فروکتوز) می گردد . این قندها بدون هضم اولیه جذب می شوند و از طریق عروق خونی که دیواره  روده ها را پوشانده وارد جریان خون شده سپس از طریق ورید وارد کبد می کردند و در آنجا به گیلوکوژن تبدیل می شوند . این ماده توسط بدن برای تولید انرژی بکار می رود . مصرف مرتب عسل برای تقویت قوای جنسی و درمان ناتوانی هی آن بسیار موثر است ؛ که از عسل با روشهای مختلف و ترکیب با عصاره گیاهان موثر در درمان این ناتوانیها می توان نام بهره گرفت.

عسل و طول عمر:عشل عمر را طولانی کرده و به تقویت اعضاء و احشاء بدن می پردازد،خستگی را بر طرف می کند.در افزایش نیروی جوانی و قدرت بدنی دخالت مستقیم دارد عسل قادر است رادیکالهای آزاد را خنثی کند.رادیکالهای آزاد نتیجه و پس مانده فعالیت و کار سلولهای بدن است.آنها وقتی با سلولهای سالم روبرو می شوند آنها را به شدت آزار می دهند  و مانع از فعالیت طبیعی و سال سلول می شوند.

ماسکهای زیبائی با عسل:عسل نقش مهمی در حفظ و تجدید جوانی بازی می کند.خانمها می توانند با تهیه ماسکهائی از عسل خالص یا  اصل مخلوط با زرده تخم مرغ و خامه ترش به نسبت مساوی بر زیبائی و شادابی پوست خود بیافزایند.می توان با عسل انواع ماسکا ها را برای تبدیل پوستهای خشک به چرب و معمولی تهیه کرد که بسیار موثت.البته بایستی  زیر نظر پزشک باشد.
عسل و بیماریها

عسل و بیماری قلبی:عسل به دلیل داشتن گلوکز که سهل التجزیه و انرژی  زاست،تاثیر مهمی روی عضلات قلب در انواع بیماری های قلبی دارد و از طرفی باعث تحریک و تقویت قلب  ،گشاد شدن رگها می شود.همچنین عسل جریان خون را افزایش می دهد،فشار خون را تنظیم کرده و از سکته قلبی جلوگیری می نماید.عسل به کمک دیاستازهایش چربی های اطراف قلب را آب می کند .به همین دلیل مصرف آن به سالخوردگان و بیماران قلبی توصیه می شود.مصرف یک لیوان شربت عسل ولرم(عسل محلول در آّ بمیوه)قبل از خواب برای درمان بی خوابی بیماران قلبی بسیار مناسب است.

عسل و بیماری های دستگاه گوارش و روده:عسل در به کار انداختن دستگاه گوارش بسیار مفید است؛باعث کاهش اسیدهای اضافه معده می گردد.عسل به عنوان دارو برای درمان زخم معده و ورم معده و روده موثر است.به علت داشتن آهن و منگنز به هضم غذا کمک کرده و ترشح شیر معده را به خالت طبیعی بر میگرداند.دردهای معده را از بین می برد،اسیدهای درون معده به ویژه اسید فرمیک با تخمیرو ترشی روده مبارزه کرده در درمان و عفونتهای روده بسیار موثر است برای بیماران گوارشی بهتر است،دو ساعت قبل از ناهار یا ناشتا و سه ساعت بعداز شام با مخلوط آب گرم مقداری عسل مصرف کنند.

عسل و ضعف اعصاب:مشاهدات بالینی ثابت کرده عسل برای اعصاب مفید می باشد.بی خوابی ،سر درد و ناتوانی را در این نوع بیماری ها کاهش داده و ناتوانی عصبی را از بین می برد و سیستم اعصاب مرکزی را تقویت می کند.

عسل و درمان بیماری های کبدی:کبد سموم باکتری ها رو خنثی می کند و گلیکوژن  عامل اصلی  مبارزه با سموم باکتری هاست؛باتوجه به اینکه مصرف عسل ذخیره گلیکوؤژون کبد را افزایش می دهد؛می توان به اهمین عسل در افزایش قدرت کبد در مبارزه با میکروبها پی برد.

عسل و کلیه:عسل ضد عفونی کننده مجاری ادرار است.اگر مخلط با آب مقطر تغذیه شود باعث زیاد شدن ادرار،رفع تشنگی و خرد شدن سنگ کلیه و مثانه میشود-مصرف سه بار در روز عسل با روغن زیتون و آب لیمو جهت سنگ کلیه مفید است.

عسل و خون:عسل تنش و کنش بسیار زنده و مثبتی روی میزان هموگلوبین خون دارد و باعث افزایش آن خواهد شد.

عسل و چشم:عسل عامل شفائ در سوختگی های مخصوص چشم،آماس و التهاب چشم و درمان شب کوری است.سل همچنین عامل شفا بیماری های نشای از کمبود ویتامین AوB است.

عسل و ریه:عسل در درمان ریه بسیار موثر است.شربت عسل را برای از یسن بردن سرفه و خط سینه مسلول و نافع است.

عسل و زخما:عسل دردرمان زخمها،سوختگی و دندان بسیار موثر است.عسل لثه ها را محکم و دندان را سفید می کند.اگر چای یا عسل نوشیده شود برای جلوگیری از پوسیدگی دندان بسیار مفید و موثر است.عسل در افراد داری حساسیت های مختلف بسیار مفید است.

عسل و پوست:عسل اثر شفا بخشی  بسیاری روی پوست داشته و به پوست نیرو می بخشد.از جمله اینکه پوست را نرم و سفت می کند.عسل خواص جذب سریعی دارد:به همین دلیل ترشحات پوستی را جذب و به بافتهای پوششی غذا می رساند.عسل ناهمواری های پوستی را صاف می کند و زخمهای وستی حتی عمیق را بسیار زود بهبود می بخشد.

عسل و کودکان:عسل یک غذای بسیار مفید برای کودکان است و در رشد آنها تاثیر به سزائی دارد  بهتر است عسل به جای شکر   در غذای کودکان استفاده شود مشروط بر ای آنکه میزان آن از 3 قاشق چای خوری در روز بیشتر نباشد.ضمنا مصرف عسل برای کودکان زیر یک سال توصیه نمی شود بدلیل آنکه عسل ممکن است در ایجاد بیماری موتولسیم در کودکان زیک سال موثر باشد،ولی کودکان بالاتر از یک سال در مقابل این بیماری ایمن هستند.عسل در درمان بیماری های کودکان از قبیل کم خونی ،اسهال،شب ادراری برفک دهانو گلو درد مفید و موثر است.

خواص ضد باکتری و میکروبی عسل:

عسل حاوی مواد ضد میکروبی است و هیچ نوع میکروبی قادر به رشد در آن نیست و این عامل ضد ویروسی تشعشع اتمی ان است.به عبارتی دیگر عسل دارای تشعشع رادیواکتیو می باشد و چنانچه به نحو احسن نگهداری شد برای مدت طولانی سالم می ماند.
عسل آب درون باکتری ها را جذب می کند و سبب می شود که باکتری نتواند زندگی عادی خود را ادامه دهد و رشد و تکثیر یابد. عسل مانند  بعضی از آنتی بیوتیکها دارای یک خاصیت باکتریو استاتیک است.

خواص ضد قارچ عسل:
عسل به علتداشتن  خاصیت ضد قارچی هیچ گاه فاسد نیم شود و از پاکترین مواد غذائی است  که همیشه می توان به سلامتی آن اطمینان داشت؛به دلیل داشتن اسید فرمیک ترش نشده کپک نمی زند و تغییر ماهیت نمی دهد.

خواص ضد عفونی:
عسل باعث ضد عفونی زخمها می شودو میکروب ها را می کشد و مانع عفونت مجدد ان می گردد. انسان می تواند از خاصیت ضد عفونی عسل برای زخمها مخصوصا زخم دهان و عفونتها استفاده نماید.


فريده قائمي منش كلاس ۱۰۴

+ نوشته شده در  سی ام اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 23:47  توسط گروه زیست آموزشگاه شاهد نصرت - سمرقندیان  | 

تاثیر عصاره خرما در پیشگیری از پوسیدگی دندان


نتیجه پژوهشی در كشورمان نشان می دهد ، با مصرف خرما می توان احتمال ابتلا به پوسیدگی دندان را كاهش داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شبكه خبر، به نوشته نشریه پزشكی ارمغان دانش ، عصاره خرما با جلوگیری از رشد میكروب عامل پوسیدگی دندان ، احتمال ابتلا به این عارضه را كاهش می دهد.

به گفته محققان ، پوسیدگی دندان شایع ترین عفونت باكتریایی در انسان است كه علت اصلی آن استرپتوكوك میوتانس است . تحقیقات نشان داده است : مصرف بعضی مواد غذایی با جلوگیری از رشد استرپتوكوك میوتانس از پوسیدگی دندان جلوگیری می كند.

پژوهشگران دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی یاسوج با همكاری بخش میكروبیولوژی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شیراز در مطالعه ای اثر خرما را بر رشد استرپتوكوك میوتانس در محیط آزمایشگاهی بررسی كردند. برای انجام دادن این پژوهش، پس از كشت استرپتوكوك میوتانس، محیط های كشت حاوی خرما با استفاده از میوه، شیره و عصاره خرما با غلظت های مختلف تهیه و میكروارگانیسم استرپتوكوك میوتانس در این محیط ها كشت داده شد.

بر اساس این بررسی ، پس از 24 ساعت استرپتوكوك میوتانس در محیط های با غلظت كم خرما رشد اندكی داشت، اما با افزایش غلظت خرما میكروب ها نتوانستند در محیط كشت رشدكنند.

به گفته پژوهشگران كشورمان : با توجه به اثر بازدارندگی خرما از رشد استرپتوكوك میوتانس می توان از خرما برای كاهش میزان بروز پوسیدگی دندان استفاده كرد.


*******************************************

كالباس احتمال ابتلا به سرطان خون را افزايش مي‌دهد


كودكاني كه در ماه بيش از 10 ساندويچ كالباس مصرف مي‌كنند 9 برابر بيش از سايرين در معرض خطر ابتلا به سرطان خون قرار دارند.

دكتر عليزاده، متخصص داخلي، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: نيترات و نيترين سديم به عنوان نگهدارنده به سوسيس و كالباس اضافه مي‌شوند تا مانع رشد باكتريهاي خطرناك و فاسد شدن گوشت شوند، اما اين مواد سرطان‌زا هستند و مطالعات زيادي اثر سرطان‌زايي تركيبات حاصل از نيتريت و نيترات را در حيوانات آزمايشگاهي و حتي انسانها به اثبات رسانده است.
وي گفت:‌ بسياري از اين تركيبات سرطان‌زا از جفت عبور كرده و سلامت جنين در زنان باردار را هم تهديد مي‌كند.
اين متخصص داخلي ادامه داد: مطالعات نشان داده است احتمال ابتلا به تومورهاي مغزي در نوزادان و مادراني كه در طي دوران بارداري هفته‌اي يكبار يا بيشتر هات داگ مصرف مي‌كنند بيش از دو برابر است.
وي تصريح كرد: بهتر است مصرف سوسيس و كالباس را به حداكثر دو بار در هفته محدود كنيد.*******************************************

مصرف سيب، در پيشگيري از بروز سرطان روده بزرگ موثراست


يك كارشناس تغذيه گفت: سيب با دارا بودن مقدار قابل توجه فيبرغذايي، بروز سرطان روده بزرگ را كاهش مي‌دهد.


به گزارش سلامت نیوز ، يوسف نقيايي در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اذعان داشت: هر واحد سيب، يك عدد سيب متوسط تعريف مي‌شود كه خوردن 2 تا 4 واحد از هر ميوه‌اي، روزانه توصيه مي‌شود.

وي با اشاره به اين كه سيب داراي انواع مختلف از جمله ‌سيب قرمز، ‌سبز و ‌گلاب است، گفت: هر نوع از اين سيب‌ها خواص غذايي منحصر به فردي دارند.

 كارشناس تغذيه با اشاره به اين كه هر100 گرم سيب به طور متوسط 40 تا 60 كيلوكالري انرژي دارد، تصريح كرد: هر يك صد گرم سيب داراي 9 ميلي‌گرم فسفر، ويتامين c و مقدار قابل توجهي فيبر خوراكي است كه عمده‌ترين فيبر آن پكتين است كه از فيبرهاي قابل هضم مي‌باشد.

وي گفت:‌ وجود فيبر در سيب موجب مي‌شود كه دستگاه گوارش با سرعت بيشتري حركت كرده و از بروز بيماري يبوست پيشگيري ‌كند. همچنين ‌مانع از بروز سرطان‌هاي روده بزرگ، مثل سرطان كولون مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين كه ‌بيشترين فيبر موجود در سيب در قسمت پوست آن قرار دارد، توصيه كرد: در صورت رعايت اصول بهداشتي و شستشوي مناسب ميوه، حتي‌الامكان با پوست مصرف شود.

نقيايي اظهار داشت: ‌از ديگر مزاياي پوست سيب، وجود ويتامين گروه B است كه متاسفانه با جدا كردن پوست آن ويتامين‌ها را از اين ميوه از دست مي‌دهيم.

وي افزود: سيب به لحاظ دارا بودن رنگ زرد حاوي مقدار زيادي بتاكاروتن است كه از پيش ساز ويتامين A و تا حدودي تامين كننده ويتامين A در بدن است.

اين كارشناس تغذيه در پايان يادآور شد: ميوه سيب حاوي ويتامين K است كه ضد انعقاد خون مي‌باشد.

*******************************************

مصرف غلات كامل باعث افزايش طول عمر مي شود


در صورت گنجاندن مقادير كافي از غلات كامل در رژيم غذايي، ميتوان از مرگ زودهنگام جلوگيري كرد.

دكتر مليحه حقي، متخصص تغذيه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: كسانيكه در هفته 10 وعده از  غلات كامل در رژيم غذايي خود استفاده مي كنند احتمال آنكه در تمام طول زندگي بر اثر بيماري قلبي يا ديابت جان خود را از دست بدهند كمتر از ديگران است.
وي گفت: غلات كامل حاوي مقادير قابل توجهي فيبر، آنتي اكسيدان، ويتامين و مواد معدني است كه اين مواد مي توانند عوامل خطر زا را از روده‌ها به سرعت خارج كنند و خطر بروز سرطان و بيماري هاي قلبي را كاهش دهند ضمن اينكه قندخون را در حد طبيعي نگه داشته و باعث افزايش طول عمر مي شود.

*******************************************

خلق و خوي بهتر با امگا سه


تحقيقات نشان مي دهد،امگا سه باعث بهبود خلق و خوي ، رفتار و شخصيت اشخاص مي شود.

دكتر سيامك حسيني متخصص تغذيه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: افرادي كه ميزان اسيدهاي چرب امگا سه در خون آنها كم است نسبت به ديگران رفتار متغير تر و ديدگاه منفي تري دارند و داراي علائم خفيف افسردگي هستند در عين حال افرادي كه اسيدهاي امگا سه بيشتري در خون خود دارند، سازگارترند.
وي گفت: تحقيقات ما راه را براي مطالعات بيشتري در آينده به منظور بررسي تاثير افزايش مصرف امگا سه بر خلق و خوي اشخاص باز مي كند.
دكتر حقي يادآور شد: كاهش مقدار امگا سه با بيماري هايي مانند اختلالات عمده افسردگي، اختلالات دو قطبي، اسكيزوفرينا، سواستفاده مواد و اختلالات كم توجي نسبت دارد.


*******************************************

رژيم غذايي مادر بر جنسيت كودك تأثير مي گذارد


خوردن گوشت قرمز و خوراكي هاي پر نمك به باقي ماندن قند در خون و تولد نوزاد پسر كمك مي كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پايگاه خبري مديكال نيوز تودي، طبق تحقيقات دانشمندان دانشگاه پريتوريا آفريقاي جنوبي،‌به موشهايي كه داروي كاهش دهنده قند خون داده شده بود، بچه موش هايي با جنسيت مؤنث توليد كرده بودند.
بر اساس اين گزارش، محققان به منظور بررسي تأثير رژيم غذايي بر نوع جنسيت كودك،سعي در پايين آوردن قندخون موش هاي حامله از طريق داروي دگزامتازون (DEX) شدند.
اين دارو مانع از انتقال گلوكز به خون مي شود.
اين گزارش مي افزايد،هنوز علت دقيق كاهش قندخون در زنان باردار و تولد نوزاد دختر مشخص نيست.
با اين وجود طبق عقايد عرضي و سنتي خوردن زياد گوشت قرمز و انواع خوراكي هاي شور منجر به تولد نوزاد پسر و خوردن گوشت ماهي، سبزي ها، شكلات و شيريني منجر به تولد نوزاد دختر مي شود

*******************************************

مصرف انار ابتلا به سرماخوردگي را كاهش مي‌دهد


يك كارشناس تغذيه اظهار داشت: وجود ويتامين C موجود در انار در كم خوني و فقرآهن و پيشگيري از ابتلا به سرماخوردگي كه در فصل پاييز افزايش مي‌يابد، موثر است.


يوسف نقيايي كارشناس تغذيه در گفت وگو با ایسنا، گفت:‌ ارزش غذايي در صد گرم ميوه انار، حاوي 60 كيلو كالري انرژي،1 گرم پروتئين، 1گرم چربي،260ميلي گرم پتاسيم است كه پتاسيم از عناصري است كه براي پيشگيري از ناراحتي‌هاي قلبي عروقي توصيه مي‌شود.

وي با اشاره به 5 ميلي گرم آهن موجود در انار گفت: اين مقدار آهن در خون سازي و پيشگيري از فقر آهن و كم خوني موثر است.

اين كارشناس تغذيه يادآور شد: انار داراي ويتامين‌هاي گروه B است كه عمدتا اين ويتامين‌ها در واكنش شيميايي ضروري بدن نقش دارند، همچنين ويتامين B1 كه در پيشگيري از ناراحتي عصبي موثر است.

نقيايي با بيان اين كه خوردن انار با هسته براي افرادي كه ناراحتي گوارشي ندارند، توصيه مي‌شود، گفت: از موادي كه در انار حائز اهميت است، وجود مواد پلي فنوليك، آنتي سيامين، اسيدالاژيك كه جزء رنگدانه‌هاي موجود در انار بوده و در جلوگيري از سرطان سينه و پروستات نقش به سزايي دارد.

وي افزود: انار در بهبود تصلب شرايين، ‌پيشگيري از آلزايمر و كاهش فشار خون، كلسترول و درمان كم خوني نقش به سزايي دارد.

وي گفت: ‌آنتي اكسيدان موجود در انار سه برابر چاي سبز است كه نشان از اهميت انار در پيشگيري از بيماري‌هاي قلبي عروقي دارد.

نقيايي يادآور شد: انار در جلوگيري از پوكي استخوان در بعد از يائسگي نقش مهمي داشته و مصرف آن براي زنان سالمند توصيه مي‌شود.

وي در پايان خاطرنشان كرد: ‌اخيرا با تكنولوژي‌هاي جديد، از هسته انار روغني استخراج مي‌شود كه اثرات بسيار مفيدي در بدن داشته و حاوي امگا 3 و اسيد چرب اشباع نشده بوده و مانع از ابتلا به بيماري‌هاي قلبي و عروقي مي‌شود.فريده قائمي منش كلاس ۱۰۴

+ نوشته شده در  سی ام اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 23:44  توسط گروه زیست آموزشگاه شاهد نصرت - سمرقندیان  | 

مصرف پسته سبب آرامش قلب و اعصاب مي‌شود


مغز پسته به علت داشتن آهن، خون ساز است و کساني که مبتلا به کم خوني هستند بايد حتما روزانه مقداري پسته بخورند.


به گزارش سلامت ینوز به نقل از ایسنا، خوردن پسته مغز و ذهن را تقويت مي‌کند. براي آرامش قلب و آرام کردن اعصاب مفيد است.

همچنين براي باز کردن مجاري کبد مصرف پسته توصيه مي‌شود.

پسته، معده را تقويت و براي تسکين سرفه مفيد است. اسهال معمولي و اسهال خوني را درمان مي‌کند.

پسته سبز، بهترين دارو براي رفع بوي بد دهان است و جويدن آن باعث التيام زخمهاي داخل دهان مي‌شود.

مغز پسته چربي زيادي دارد و بنابراين براي معده مناسب نيست. کساني که معده ضعيف دارند، بايد آنرا با زرد آلو بخورند.

شايان ذکر است، مغز پسته گرم و خشک است و خوردن زياد آن باعث گرمي بدن و بروز کهير و دانه‌هاي قرمز رنگ در پوست مي‌شود كه براي رفع گرمي و خشکي بايد سرکه ، انار ترش و يا برگه زردآلوي ترش مصرف کرد.

*******************************************

خطر سرطان در غذاهای غیربهداشتی


محققان در تحقیقی دریافتندزنهای فقیر سیاه پوست در شهرهای امریکا به دلیل استفاده از غذاهای غیر بهداشتی بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرگزاری رویترز از اتلانتا ، این تحقیقات که روی بیش از 150 زن ساکن در مناطق مسکونی پایتخت امریکا صورت گرفت نشان می دهد 61 درصد از آنها غذاهایی استفاده می کنند که هیچ یک از ویژگی های پنجگانه غذاهای بهداشتی را ندارد.

این پنج ویژگی عبارتند از خوردن میوه و سبزیجات به اندازه کافی ، مقدار کمی چربی ، عدم استفاده از پس مانده مشروبات ، خوردن غذاهایی با کالری متوسط و پایبندی به استاندارد غذاهای بهداشتی که دولت امریکا ان را تدوین کرده است.

ابتلا به سرطان به عوامل متعددی از جمله غذا ، سن و عوامل نژادی و وراثتی مرتبط است و محققان معتقدند، این خطر فقط متوجه زنان سیاه پوست در شهرها نیست بلکه زنان فقیر گروههای نژادی دیگر نیز در معرض این خطر قرار دارند.

*******************************************

ارتباط مصرف چیپس با سرطان


پژوهشگران درباره مصرف مواد غذایی كه در حرارت بالا سرخ می شوند، هشدار می دهند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل ازشبكه خبر، پژوهشگران با درج مقاله ای در آخرین شماره نشریه اییدمیولوژی سرطان، شاخص های زیستی و پیشگیری اعلام كردند، زنانی كه به طور مرتب غذاهایی نظیر سیب زمینی سرخ شده و چیپس مصرف می كنند، بیش از دیگران در خطر سرطان های تخمدان و رحم قرار دارند.

محققان د رهلند با بررسی عادات غذایی 120 هزار فرد متوجه شدند، مصرف غذاهایی نظیر چیپس و سیب زمینی سرخ شده كه حاوی مقدار فراوانی آكریلاماید است، خطر بروز بسیاری از انواع سرطان نظیر سرطان های تخمدان و رحم را در زنان افزایش می دهد


فريده قائمي منش كلاس ۱۰۴ سركار خانم سمر قنديان

+ نوشته شده در  سی ام اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 23:37  توسط گروه زیست آموزشگاه شاهد نصرت - سمرقندیان  | 

بی خوابی یا کم خوابی را جدی بگیرید

نخوابیدن به اندازه کافی و یا بد خوابیدن اصلاً خوب نیست. در حقیقت عوارض آن بسیار زیاد است. شاید برایتان عجیب باشد، ولی بی خوابی به هر دلیلی که باشد، به طرز فوق العاده ای به سلامتی، فعالیت، ایمنی شما آسیب می رساند. برای بی خوابی عوامل بسیاری وجود دارد. استرس های زندگی روزمره می تواند توانایی خوب خوابیدن را تحت الشعاع قرار دهد یا شاید به علت کار و فعالیت زیاد ساعات خواب خود را کاهش دهیم یا ممکن است دچار مشکلات جسمی و روانی باشیم که خواب را مختل کرده و از این که دچار کمبود خواب هستیم نیز کاملاً آگاه نباشیم. با این حال درک این مسأله بسیار مهم است که بی خوابی غالباً به دلایل اختلالات ناشناخته خواب بروز می کند. بعد از یک خواب معمولی در شب، ممکن است در طول روز احساس خواب آلودگی نمائید یا این که احساس کنید به هیچ وجه سر حال نبوده و نمی توانید فعالیت کنید، اما کاملاً از این که دچار اختلال خواب هستید یا از بی خوابی رنج می برید، آگاه نباشید. ممکن است فکر کنید بی حالی شما فقط به علت استرس کار یا مشکلات باشد یا اینکه اصولاً همیشه همین حالت را دارید و فکر نمی کنید که باید طور دیگری باشید. این عدم آگاهی، وضعیت را پیچیده تر می کند، زیرا بسیاری از مردم سالیان طولانی بی خوابی یا بدخوابی خود را متوجه نمی شوند. بی خوابی باعث کاهش شدید فعالیت جسمانی و هوشیاری می شود. کاهش خواب شبانه به مدت یک ساعت و نیم فقط به مدت یک شب می تواند باعث کاهش هوشیاری روزانه به میزان 32 درصد شود. کاهش هوشیاری و خواب آلودگی روزانه بیش از حد می تواند حافظه و قدرت تجزیه و تحلیل، قدرت تفکر و فرآیند دریافت اطلاعات را به شدت کاهش دهد. بی خوابی یا بد خوابی می تواند باعث بی خوابی شریک زندگی شما شده و در نتیجه رابطه صمیمی شما را دچار مشکل کند. ممکن است کیفیت زندگی کاهش یابد. خواب آلودگی بیش از حد روزانه می تواند باعث عدم تمرکز در هنگام انجام کار شده و در نتیجه موقعیت شغلی شما را به مخاطره افکند. سازمان امنیت ترافیک بزرگراههای آمریکا اعلام کرده است که خواب آلودگی هنگام رانندگی، سالانه باعث حداقل100 هزار تصادف، 71 هزار مورد مجروحیت و 1550 مورد مرگ می شود. گفتنی است اختلالات به وجود آمده در اثر بی خوابی پس از شناسایی عامل و درمان آن بهبود می یابند، مثلاً مشکلات حافظه و یادگیری بهبود یافته و تعداد آسیب ها کاهش می یابد. در دراز مدت، نتایج بالینی اختلالات درمان نشده ناشی از بی خوابی به راستی خطرناک می شوند. این نتایج با بیماری های بسیار زیاد و جدی همراهند. فشار خون بالا، حمله قلبی، ایست قلبی، سکته مغزی، چاقی، مشکلات روانی از جمله افسردگی و دیگر اختلالات روحی، اختلالات ذهنی، عقب ماندگی در کودکی یا دوران جنینی، آسیب دیدگی در اثر حوادث، پایین آمدن کیفیت زندگی، از دست دادن شریک زندگی از جمله عوارض کم خوابی است، مطالعات نشان می دهد که خطر مرگ در افرادی که کمتر از 6 تا 7 ساعت در شب می خوابند افزایش یافته است. یک تحقیق نیز نشان داده که کاهش زمان خواب خطر مرگ بیشتری نسبت به سیگار کشیدن، فشار خون بالا و بیماری قلبی دارد. بی خوابی همچنین یکی از عوامل کلیدی مرگ و میر در افراد کهنسال است. بی خوابی همچنین می تواند یکی از عوامل چاقی باشد. دکتر جان وینکلمن مسئول مرکز بهداشت خواب دانشگاه هارواردمی گوید: چیزی که غالب مردم درک نمی کنند، این است که عادت خوب خوابیدن می تواند عاملی در اجرای موفق برنامه کنترل وزن باشد. بیش از 85 نوع اختلال خواب در بیش از 70 میلیون آمریکایی شناسایی شده است. حدود یک سوم آمریکایی ها از عارضه بی خوابی رنج می برند که معمولاً علت 10 درصد آنها توسط معاینات اولیه پزشکان شناخته می شوند. اختلالات تنفسی مانند خروپف که یکی از دلایل بد خوابی است با وجودی که بسیار رایج است، اما بیشتر علل آن هنوز تشخیص داده نشده و درمان نمی شوند. خروپف مزمن بطور مثال با بیماری قلب و مغز مرتبط است. 45 درصد آمریکایی ها دچار این بیماری ها هستند که نیمی از آنها دچار آپنه خواب نیز هستند. شیوع آپنه خواب نیز با دیابت و آسم مرتبط است. بیش از 20 میلیون آمریکایی 24 درصد مردان و 9 درصد زنان دچار نوعی از آپنه هستند. آپنه خواب همچنین یک عامل اولیه خطر برای فشار خون بالاست، به طوری که فشار خون 40 درصد افراد مبتلا به آپنه اصلاً تشخیص داده نشده و در نتیجه درمان نمی شود. درمان مؤثر آپنه خواب در افراد مبتلا به فشار خون بالا باعث کاهش قابل توجه خطر سکته مغزی می شود. با افزایش اطلاعات و وجود انواع درمان برای بی خوابی، درد و رنج، بیماری های مختلف مرتبط با بی خوابی، نحوه عمل، تمرکز و حافظه قابل اجتناب هستند. برخی محققان معتقدند باید با همان جدیتی که با تأثیرات اجتماعی مصرف مواد مخدر و الکل مقابله می شود با بی خوابی نیز برخورد شود.

فريده قائمي منش

 

 

+ نوشته شده در  سی ام اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 23:34  توسط گروه زیست آموزشگاه شاهد نصرت - سمرقندیان  | 

تاریخچه                          انتی بیو تیک ها     

مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. ۶۰۰ - ۵۰۰ سال قبل از میلاد، چینیها شیره کپک زده لوبیای شور را برای درمان عفونتها بکار می‌بردند. اصطلاح آنتی بیوز (Antibiosis) اولین بار در سال ۱۸۸۹ به‌وسیله ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که در آن فقط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار برده شد و چند سال بعد این اصطلاح برای آنتاگونیسم میکروارگانیسمها نیز مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال کشف پنی‌سیلین به‌وسیله فلیمینگ در سال ۱۹۲۹ دوبوس در سال ۱۹۳۹ آنتی بیوتیک تیرو تریسین را از باکتری باسیلوس برویس بدست آورد.

اطلاعات اولیه

آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از میکروارگانیسمهایی مانند قارچهای میکروسکوپی و باکتریها گرفته می‌شوند و از ادامه زندگی سلولهای یوکاریوتی یا پروکاریوتی جلوگیری نموده و یا مانع تکثیر آنها می‌شوند. اجزای سازنده آنتی بیوتیکها بسته به کاری که انجام می‌دهند متفاوت است. بیشتر آنتی بیوتیکها بر روی هر دو نوع سلول پروکاریوتها و یوکاریوتها اثر می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان همه آنها را از نظر درمانی برای انسان مورد استفاده قرار داد. آنتی بیوتیک ها به دو گروه عمده ی آنتی بیوتیک های باکتریوسید و باکتریواستاتیک طبقه بندی می شوند. آنتی بیوتیک ها از طریق چهر مکانیسم کلّی ویژگی باکتریوسیدی یا باکتریواستاتیکی خود را بروز می دهند:

·                     جلوگیری از ساخت دیواره سلولی باکتری

·                     مهار پروتئین سازی

·                     جلوگیری از ساخت اسید نوکلئیک

·                     تغییر در عملکرد غشاء سلولی

·                     مکانیسم های اثر ناشناخته

آنتی بیوتیکهای مهار کننده همانند سازی DNA

آنتی بیوتیکهایی که از همانند سازی DNA جلوگیری می‌کنند عبارتند از:میتومیسین (Mytomycin) که به دو رشته DNA مکمل متصل شده و از جدا شدن آنها از یکدیگر جلوگیری می‌کند. آنتی بیوتیک دیگری به نام اکتینومایسین D درغلظتهای زیاد همانندسازی DNA را مهار می‌کند. این آنتی بیوتیک دارای دو حلقه مسطح با پیوندهای مضاعف است و می‌تواند خود را بین نوکلئوتیدها جای داده و بدین ترتیب همانند سازی را مختل کند.

سرما خوردگی و آنتی بیوتیک درمانی!!؟؟

 

تا آغاز سرما و سرماخوردگی چند روزی بیشتر باقی نمانده است و به همین دلیل باید درباره راه های پیشگیری و درمان اطلاعات مان را افزایش دهیم. یکی از مهمترین نکاتی که هنگام سرماخوردگی برای کودکان و بزرگسالان اتفاق می افتد، استفاده نا به جا از آنتی بیوتیک ها یا به قول قدیمی ها چرک خشک کن هاست. به همین دلیل ضرورت دارد که درباره آنتی بیوتیک ها بیشتر بدانیم.

اغلب بزرگسالان ، تجربه مصرف آنتی بیوتیک ها را برای خود و کودکشان دارند و با نام بسیاری از آن ها آشنا هستند. این داروها یکی از شایع ترین داروهای مصرفی در کشور است.برخی افراد متاسفانه بدون تجویز پزشک و بنا به تجربه های گذشته خود اقدام به مصرف آنتی بیوتیک برای خود و فرزندان شان می کنند.از طرف دیگر گاهی پزشکان در فشار شدیدی از طرف خانواده برای تجویز آنتی بیوتیک قرار می گیرند. در مقابل خانواده هایی هم هستند که از مصرف آنتی بیوتیک ها به دلایل گوناگون اجتناب می کنند یا به محض بهتر شدن حال عمومی خود یا کودکشان دارو را قطع می کنند.

 

موارد مصرف آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک های معمول و رایج به طور معمول برای درمان عفونت های چرکی مورد استفاده قرار می گیرند و در حقیقت بسیاری از میکروب ها  ، به ویژه ویروس ها ، با آنتی بیوتیک قابل درمان نیستند، بنابراین برای بسیاری از عفونت های شایع همچون سرماخوردگی یا بیماری های پوستی و اغلب عفونت های روده ای، آنتی بیوتیک ها موثر نیستند. آنتی بیوتیک ها مواد شیمیایی هستند که رشد باکتری ها را کند می کنند و یا از بین می برند. آنتی بیوتیک ها اگر به جا و به موقع مصرف شوند، با کمک به سیستم ایمنی بدن، موجب بهبودی بسیاری از عفونت های خطرناک می شوند.

 

خطاهای رایج

برخی از افراد تصور می کنند که حتما نوع خاص از آنتی بیوتیک می تواند عفونت خود و کودکشان را درمان کند و به اصطلاح "به آنها می سازد". چنین تصوری اصولا صحیح نیست زیرا ممکن است پزشک در معاینه بعدی تشخیص دیگری مطرح کند یا به دلیل مصرف قبلی آنتی بیوتیک مورد نظر، در این نوبت پزشک احتمال مقاوم بودن میکروب مورد نظر را به آن دارو در نظر بگیرد و در نتیجه داروی دیگری تجویز کند. یکی دیگر از اشتباهات اغلب مردم این است که فکر می کنند مصرف آنتی بیوتیک موجب ضعیف شدن بدن می شود، در صورتی که اگر آنتی بیوتیک ها به جا و به موقع مصرف شوند نه تنها بدن را ضعیف نمی کنند بلکه به کمک دستگاه دفاعی بدن شتافته و با رفع عفونت و در نتیجه افزایش اشتها موجب تقویت بدن نیز می شوند. نکته دیگر این که برخلاف تصور اغلب مردم، آنتی بیوتیک ضعیف یا قوی وجود ندارد.البته مقدار مصرف آنتی بیوتیک ها را گاهی پزشکان با توجه به شدت یا ضعف عفونت و شرایط قبلی بیمار ممکن است تغییر دهند اما این که دارویی به دلیل تزریقی بودن یا گران بودن بهتر یا قوی تر باشد، صحیح نیست. تصور اشتباه دیگر در برخی خانواده ها این است که اگر آنتی بیوتیکی در گذشته بر بدن ما تاثیری نداشته است اکنون نیز موثر نیست. در حالی که در بسیاری از موارد که یک آنتی بیوتیک تاثیر نکرده است، موضوع ناشی از تجویز زودهنگام و بی موقع دارو، مصرف مقدار یا مدت ناکافی یا تجویز غیرصحیح دارو بوده است و ربطی به اثربخشی کلی دارو ندارد. به این ترتیب ممکن است در عفونتی دیگر همان دارو چنانچه به جا و به موقع تجویز شود کاملا موثر باشد.

 

عوارض شایع

آنتی بیوتیک ها نیز مانند همه داروهای دیگر ممکن است با عوارض جانبی و بروز مشکلات گوناگون همراه شوند و این موضوع به ویژه در خود درمانی یا تجویز نا به جا یا با دوز نامناسب داروها بیشتر رخ می دهد. مشکلات متعددی همچون مشکلات گوارشی به ویژه اسهال، عوارض کبدی،کلیوی و عوارض حساسیتی ممکن است با مصرف آنتی بیوتیک روی دهد.در بسیاری از مواقع نیز آنچه والدین به آن حساسیت می گویند واقعا حساسیت به شمار نمی رود. به طور مثال بروز استفراغ بعد از مصرف آنتی بیوتیک ها یا بروز اسهال یا درد شکم بعد از مصرف این داروها ممکن است مربوط به همان بیماری اولیه همچون عفونت گوش یا گلو باشد و بی دلیل آن را به آنتی بیوتیک نسبت بدهند. اما در هنگام مصرف آنتی بیوتیک باید مراقب علایمی همچون بروز کهیر یا سایر بثورات پوستی، تنگی نفس و خارش باشیم و در صورت بروز با پزشک تماس بگیریم.

 

شیوه های نگهداری آنتی بیوتیک ها

درباره نگهداری آنتی بیوتیک ها در خارج یا داخل یخچال باید مطابق توصیه های شرکت سازنده و داروسازان عمل کرد. برخی از آنها را تا 7 روز ممکن است حتی بتوان خارج از یخچال نگهداری کرد و برخی دیگر در خارج یخچال به سرعت تغییر رنگ داده و فاسد می شوند. به طور مثال آنتی بیوتیک کوآموکسی کلاو حتما باید در یخچال نگهداری شود.

·                      

نحوه عملکرد دارو های ضد میکروبی و ضد قارچی مهم

 

مکانیسم عمل

داروها

1

جلوگیری از ساخت دیواره سلولی

پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها،ایمی پنم، آزترئونام وانکومایسن ، سیکلوسرین، باسیتراسین

2

مهار پروتئین سازی

کلرآمفنیکل، اریترومایسین، کلیندامایسین، تتراسایکلین، آمینو گلیکوزید ها

3

جلوگیری از ساخت اسید های نوکلئیک

سولفونامید ها،تری متوپریم، کینولون ها، ریفامپین

4

تغییر در عملکرد غشاء سلولی

پلی میکسین، آمفوتریسین B، نیستاتین، کتوکونازول

5

سایر مکانیسم های اثر

ایزونیازید، مترونیندازول، اتامبوتول، پیرازینامید، گریزوفولوین، پنتامیدین

آنتی بیوتیکها روی واکنشهای بنیادی یک سلول اثر می‌کنند. بعضی از آنها خاصیت ضد سرطانی دارند زیرا اثر آنها بیشتر روی سلولهایی است که در حال تقسیم سریع هستند و به همین دلیل باکتریها و سلولهای مغز استخوان که سازنده گویچه‌های سفید خون و گویچه‌های قرمز خون می‌باشند و همچنین سلولهای سرطانی در مقابل آنتی بیوتیکها حساسیت بیشتری دارند.

 

منبع.دانشنامه رشد                                              فرشته ظهوری کلاس 104

 

+ نوشته شده در  بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 19:39  توسط گروه زیست آموزشگاه شاهد نصرت - سمرقندیان  | 

تاریخچه

مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. ۶۰۰ - ۵۰۰ سال قبل از میلاد، چینیها شیره کپک زده لوبیای شور را برای درمان عفونتها بکار می‌بردند. اصطلاح آنتی بیوز (Antibiosis) اولین بار در سال ۱۸۸۹ به‌وسیله ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که در آن فقط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار برده شد و چند سال بعد این اصطلاح برای آنتاگونیسم میکروارگانیسمها نیز مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال کشف پنی‌سیلین به‌وسیله فلیمینگ در سال ۱۹۲۹ دوبوس در سال ۱۹۳۹ آنتی بیوتیک تیرو تریسین را از باکتری باسیلوس برویس بدست آورد.

اطلاعات اولیه

آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از میکروارگانیسمهایی مانند قارچهای میکروسکوپی و باکتریها گرفته می‌شوند و از ادامه زندگی سلولهای یوکاریوتی یا پروکاریوتی جلوگیری نموده و یا مانع تکثیر آنها می‌شوند. اجزای سازنده آنتی بیوتیکها بسته به کاری که انجام می‌دهند متفاوت است. بیشتر آنتی بیوتیکها بر روی هر دو نوع سلول پروکاریوتها و یوکاریوتها اثر می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان همه آنها را از نظر درمانی برای انسان مورد استفاده قرار داد. آنتی بیوتیک ها به دو گروه عمده ی آنتی بیوتیک های باکتریوسید و باکتریواستاتیک طبقه بندی می شوند. آنتی بیوتیک ها از طریق چهر مکانیسم کلّی ویژگی باکتریوسیدی یا باکتریواستاتیکی خود را بروز می دهند:

·                     جلوگیری از ساخت دیواره سلولی باکتری

·                     مهار پروتئین سازی

·                     جلوگیری از ساخت اسید نوکلئیک

·                     تغییر در عملکرد غشاء سلولی

·                     مکانیسم های اثر ناشناخته

آنتی بیوتیکهای مهار کننده همانند سازی DNA

آنتی بیوتیکهایی که از همانند سازی DNA جلوگیری می‌کنند عبارتند از:میتومیسین (Mytomycin) که به دو رشته DNA مکمل متصل شده و از جدا شدن آنها از یکدیگر جلوگیری می‌کند. آنتی بیوتیک دیگری به نام اکتینومایسین D درغلظتهای زیاد همانندسازی DNA را مهار می‌کند. این آنتی بیوتیک دارای دو حلقه مسطح با پیوندهای مضاعف است و می‌تواند خود را بین نوکلئوتیدها جای داده و بدین ترتیب همانند سازی را مختل کند.

سرما خوردگی و آنتی بیوتیک درمانی!!؟؟

 

تا آغاز سرما و سرماخوردگی چند روزی بیشتر باقی نمانده است و به همین دلیل باید درباره راه های پیشگیری و درمان اطلاعات مان را افزایش دهیم. یکی از مهمترین نکاتی که هنگام سرماخوردگی برای کودکان و بزرگسالان اتفاق می افتد، استفاده نا به جا از آنتی بیوتیک ها یا به قول قدیمی ها چرک خشک کن هاست. به همین دلیل ضرورت دارد که درباره آنتی بیوتیک ها بیشتر بدانیم.

اغلب بزرگسالان ، تجربه مصرف آنتی بیوتیک ها را برای خود و کودکشان دارند و با نام بسیاری از آن ها آشنا هستند. این داروها یکی از شایع ترین داروهای مصرفی در کشور است.برخی افراد متاسفانه بدون تجویز پزشک و بنا به تجربه های گذشته خود اقدام به مصرف آنتی بیوتیک برای خود و فرزندان شان می کنند.از طرف دیگر گاهی پزشکان در فشار شدیدی از طرف خانواده برای تجویز آنتی بیوتیک قرار می گیرند. در مقابل خانواده هایی هم هستند که از مصرف آنتی بیوتیک ها به دلایل گوناگون اجتناب می کنند یا به محض بهتر شدن حال عمومی خود یا کودکشان دارو را قطع می کنند.

 

موارد مصرف آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک های معمول و رایج به طور معمول برای درمان عفونت های چرکی مورد استفاده قرار می گیرند و در حقیقت بسیاری از میکروب ها  ، به ویژه ویروس ها ، با آنتی بیوتیک قابل درمان نیستند، بنابراین برای بسیاری از عفونت های شایع همچون سرماخوردگی یا بیماری های پوستی و اغلب عفونت های روده ای، آنتی بیوتیک ها موثر نیستند. آنتی بیوتیک ها مواد شیمیایی هستند که رشد باکتری ها را کند می کنند و یا از بین می برند. آنتی بیوتیک ها اگر به جا و به موقع مصرف شوند، با کمک به سیستم ایمنی بدن، موجب بهبودی بسیاری از عفونت های خطرناک می شوند.

 

خطاهای رایج

برخی از افراد تصور می کنند که حتما نوع خاص از آنتی بیوتیک می تواند عفونت خود و کودکشان را درمان کند و به اصطلاح "به آنها می سازد". چنین تصوری اصولا صحیح نیست زیرا ممکن است پزشک در معاینه بعدی تشخیص دیگری مطرح کند یا به دلیل مصرف قبلی آنتی بیوتیک مورد نظر، در این نوبت پزشک احتمال مقاوم بودن میکروب مورد نظر را به آن دارو در نظر بگیرد و در نتیجه داروی دیگری تجویز کند. یکی دیگر از اشتباهات اغلب مردم این است که فکر می کنند مصرف آنتی بیوتیک موجب ضعیف شدن بدن می شود، در صورتی که اگر آنتی بیوتیک ها به جا و به موقع مصرف شوند نه تنها بدن را ضعیف نمی کنند بلکه به کمک دستگاه دفاعی بدن شتافته و با رفع عفونت و در نتیجه افزایش اشتها موجب تقویت بدن نیز می شوند. نکته دیگر این که برخلاف تصور اغلب مردم، آنتی بیوتیک ضعیف یا قوی وجود ندارد.البته مقدار مصرف آنتی بیوتیک ها را گاهی پزشکان با توجه به شدت یا ضعف عفونت و شرایط قبلی بیمار ممکن است تغییر دهند اما این که دارویی به دلیل تزریقی بودن یا گران بودن بهتر یا قوی تر باشد، صحیح نیست. تصور اشتباه دیگر در برخی خانواده ها این است که اگر آنتی بیوتیکی در گذشته بر بدن ما تاثیری نداشته است اکنون نیز موثر نیست. در حالی که در بسیاری از موارد که یک آنتی بیوتیک تاثیر نکرده است، موضوع ناشی از تجویز زودهنگام و بی موقع دارو، مصرف مقدار یا مدت ناکافی یا تجویز غیرصحیح دارو بوده است و ربطی به اثربخشی کلی دارو ندارد. به این ترتیب ممکن است در عفونتی دیگر همان دارو چنانچه به جا و به موقع تجویز شود کاملا موثر باشد.

 

عوارض شایع

آنتی بیوتیک ها نیز مانند همه داروهای دیگر ممکن است با عوارض جانبی و بروز مشکلات گوناگون همراه شوند و این موضوع به ویژه در خود درمانی یا تجویز نا به جا یا با دوز نامناسب داروها بیشتر رخ می دهد. مشکلات متعددی همچون مشکلات گوارشی به ویژه اسهال، عوارض کبدی،کلیوی و عوارض حساسیتی ممکن است با مصرف آنتی بیوتیک روی دهد.در بسیاری از مواقع نیز آنچه والدین به آن حساسیت می گویند واقعا حساسیت به شمار نمی رود. به طور مثال بروز استفراغ بعد از مصرف آنتی بیوتیک ها یا بروز اسهال یا درد شکم بعد از مصرف این داروها ممکن است مربوط به همان بیماری اولیه همچون عفونت گوش یا گلو باشد و بی دلیل آن را به آنتی بیوتیک نسبت بدهند. اما در هنگام مصرف آنتی بیوتیک باید مراقب علایمی همچون بروز کهیر یا سایر بثورات پوستی، تنگی نفس و خارش باشیم و در صورت بروز با پزشک تماس بگیریم.

 

شیوه های نگهداری آنتی بیوتیک ها

درباره نگهداری آنتی بیوتیک ها در خارج یا داخل یخچال باید مطابق توصیه های شرکت سازنده و داروسازان عمل کرد. برخی از آنها را تا 7 روز ممکن است حتی بتوان خارج از یخچال نگهداری کرد و برخی دیگر در خارج یخچال به سرعت تغییر رنگ داده و فاسد می شوند. به طور مثال آنتی بیوتیک کوآموکسی کلاو حتما باید در یخچال نگهداری شود.

·                      

نحوه عملکرد دارو های ضد میکروبی و ضد قارچی مهم

 

مکانیسم عمل

داروها

1

جلوگیری از ساخت دیواره سلولی

پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها،ایمی پنم، آزترئونام وانکومایسن ، سیکلوسرین، باسیتراسین

2

مهار پروتئین سازی

کلرآمفنیکل، اریترومایسین، کلیندامایسین، تتراسایکلین، آمینو گلیکوزید ها

3

جلوگیری از ساخت اسید های نوکلئیک

سولفونامید ها،تری متوپریم، کینولون ها، ریفامپین

4

تغییر در عملکرد غشاء سلولی

پلی میکسین، آمفوتریسین B، نیستاتین، کتوکونازول

5

سایر مکانیسم های اثر

ایزونیازید، مترونیندازول، اتامبوتول، پیرازینامید، گریزوفولوین، پنتامیدین

آنتی بیوتیکها روی واکنشهای بنیادی یک سلول اثر می‌کنند. بعضی از آنها خاصیت ضد سرطانی دارند زیرا اثر آنها بیشتر روی سلولهایی است که در حال تقسیم سریع هستند و به همین دلیل باکتریها و سلولهای مغز استخوان که سازنده گویچه‌های سفید خون و گویچه‌های قرمز خون می‌باشند و همچنین سلولهای سرطانی در مقابل آنتی بیوتیکها حساسیت بیشتری دارند.

 

منبع.دانشنامه رشد                                              فرشته ظهوری کلاس 104

+ نوشته شده در  بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 19:33  توسط گروه زیست آموزشگاه شاهد نصرت - سمرقندیان  | 

کلروپلاست، انجام فتوسنتز را بر عهده دارد. ساختمان کلروپلاست بسیار شبیه به میتوکندری است. کلروپلاست شامل یک غشای تراوای خارجی، یک غشای داخلی که تراوایی کمتری دارد، یک فضای بین غشایی و یک بخش داخلی است که "استروما" نام دارد. ولی کلروپلاست بزرگتر از میتوکندری است. کلروپلاست باید بزرگتر باشد، چون غشای آن مانند میتوکندری چین خورده نیست. غشای داخلی آن هم برای زنجیر انتقال الکترون به کار نمی رود. سیستم جذب نور، زنجیر انتقال الکترون و ATP سنتاز بر یک غشای سوم که تیلاکوید نام دارد، انجام می‌شود. تیلاکوید از تعداد زیادی دیسک های سطح تشکیل شده است.
سعیده رده منش کلاس 103
+ نوشته شده در  بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 17:39  توسط گروه زیست آموزشگاه شاهد نصرت - سمرقندیان  |